Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.

Formularz kredytowy online

* - pola wymagane

Rozwiń formularz

1. Właścicielem serwisu jest Firma:


"Ok-Kredyt" Usługi Finansowe

 

Michał Pękalski
ul.Wielkiego Dębu 25
03-262 Warszawa

NIP: 851-290-16-21


2. Przez użyte w regulaminie pojęcia należy rozumieć:

  • Kredytobiorca – osoba fizyczna wypełniająca wniosek drogą elektroniczną poprzez Internet. Pozwalająca na wprowadzenie jego danych osobowych i danych na temat interesującej go kredytu do bazy danych serwisu.
  • Kredytodawca – osoba fizyczna, wyrażająca chęć współpracy na zasadach społecznościowych, wypełniająca wniosek na wprowadzenie jego danych osobowych oraz danych na temat jakich środków i na jakich zasadach chciałby je udzielić.
  • Kredyt – postawione do dyspozycji kredytobiorcy środki pieniężne Kredytodawcy.
  • Administrator – właściciel serwisu świadczący usługi na rzecz Kredytobiorcy i Kredytodawcy, w celu poprawnego funkcjonowania serwisu

 

3. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne. Mogą z niego korzystać: osoby fizyczne, zarówno czynne zawodowo jak i bezrobotni. Osoby fizyczne mogą korzystać z serwisu tylko wtedy, gdy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu osoby pełnoletnie posiadający obywatelstwo polskie.                                                                                                                                                                                                                                  

4. Korzystając z serwisu Kredytobiorca potwierdza, iż zapoznał się z wszystkimi punktami niniejszego regulaminu oraz, że akceptuje jego treść.


5. Decyzja o przyznaniu kredytu podejmowana jest przez Kredytodawcę po przeanalizowaniu wniosku złożonego przez Kredytbiorcę za pośrednictwem serwisu.

6. Nasz serwis może ograniczyć wnioskowaną kwotę kredytu lub uzależnić jej udzielenie od spełnienia przez Kredytobiorcę dodatkowych warunków bądź całkowicie odmówić jej udzielenia w przypadku stwierdzenia, że podane w formularzu dane są niezgodne ze stanem faktycznym.
Świadczymy usługi polegające na umożliwieniu wymiany korespondencji w formie elektronicznej pomiędzy Kredytobiorcami a Kredytodawcami w celu zawarcia prywatnej umowy kredytu.

7. Zastrzegamy sobie prawo do ustalania maksymalnej i minimalnej kwoty kredytu, a także okresu spłaty zaciągniętego kredytu.

8. Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że produkty oraz wszelkie informacje zamieszczane na naszej stronie nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa kodeksu cywilnego reklamy i hasła reklamowe zamieszczone na stronach serwisu.

9. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu z przyczyn od serwisu niezależnych. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego lub całkowitego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszani bądź poszerzania usług. Dodatkowo nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych zgromadzonych w systemach komputerowych, spowodowanych awarią sprzętu, sieci internetowej, czy utratą spowodowaną działaniem osób trzecich.

10. Kredytodawca może zastrzec sobie prawo do obciążenia Kredytobiorcy kosztami powstałymi w wyniku nie wywiązania się Kredytobiorcy z postanowień Umowy, w szczególności odsetkami karnymi w przypadku nie terminowej spłaty kredytu oraz ewentualnymi kosztami sądowymi, egzekucyjnymi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz kosztami windykacyjnymi.

11. Nie pobieramy od Kredytobiorcy żadnych przedpłat związanych z udzieleniem kredytu.

12. Warunkiem skorzystania z naszego serwisu jest wypełnienie wniosku przez Kredytbiorcę oraz akceptacja niniejszego regulaminu.

13. Informacje dotyczące dostępności Kredytodawcy gotowego udzielić Kredytobiorcy kredytu są w miarę możliwości aktualizowane i uzupełniane na bieżąco.

14. Skontaktujemy się z Kredytobiorcą w ciągu dwudziestu czterech godzin od czasu znalezienia Kredytodawcy, w sprawie dopełnienia formalności takich jak podpisanie umowy czy udostępnienie innych wymaganych przez Kredytodawcę dokumentów.

15. Uruchomienie kredytu następuje zgodnie z dyspozycją Kredytodawcy na wskazany we wniosku przez Kredytobiorcę rodzaj formy wypłaty.

16. Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty kredytu w ratach lub w całości w terminie i wysokości określonej przez Kredytodawcę.

17. Zadłużenie Kredytobiorcy wobec Kredytodawcy z tytułu niespłaconego kredytu egzekwowane jest w następującej kolejności: koszt listowne: znaczków pocztowych, listów priorytetowych oraz poleconych, upomnień, wezwań do zapłaty, monitów następnie koszty windykacji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Koszty sądowe, koszty egzekucyjne oraz należne opłaty i prowizje wraz z kosztami manipulacyjnymi. A przede wszystkim odsetki od zadłużenia wraz z kwotą niespłaconego kapitału.

18.Kredytodawca zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia kredytu osobie posiadającej adres korespondencyjny w postaci skrytki pocztowej lub osobie posiadającej adres poza granicami Polski.

19. Warunki udzielenia kredytu zamieszczone w naszym serwisie mogą różnić się od faktycznych warunków określonych w umowie kredytowej zawartej z Kredytodawcą. Dotyczy to jednak tylko sporadycznych przypadków, kiedy to Kredytodawca może zażądać poręczyciela, zastawu, weksla czy innego zabezpieczenia lub poręczenia majątkowego.

20. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przekroczenie czasu oczekiwania na decyzję jeśli wina za zwłokę leży po stronie Kredytodawcy. Nie ponosimy także żadnej odpowiedzialności w przypadku braku Kredytodawcy zainteresowanego udzieleniem kredytu w kwocie i na zasadach określonych we wniosku wypełnionym przez potencjalnego Kredytkobiorcę.

21. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy informowania potencjalnego Kredytobiorcy o przyczynach nie udzielenia kredytu przez Kredytodawcę.

22. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyn.

23. W sprawach nie uregulowanych niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Prawa Cywilnego, Karnego oraz Gospodarczego.

 

726-026-596

biuro@profiter.pl

* - pola wymagane